Ηλιούπολη 1 / 7 / 2022 

Αριθμ. Πρωτ: οικ.17822

Αριθ. Απόφ.: 1397

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

-----------------------

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε τον ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ως Ειδικό Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο ανωτέρω υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Θα παρέχει συμβουλές θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας, χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης κατάλληλων μεθόδων και επιλογής υλικών, αναφορικά με τεχνικά και σε κατασκευαστικά έργα, καθώς και επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, ή σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον οικείο Δήμαρχο.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 10.300,00 € και θα βαρύνει τους KA 00.6031.0001 και KA 00.6053.0001 του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ηλιούπολης.

Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στα επόμενα έτη και συγκεκριμένα για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από την θητεία της Δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ (εδώ)

Προβλήθηκε 461 φορές

37 μέλη στην πλατφόρμα του ''Ψηφιακού Χωριού Ηλιούπολης'' (MEV) που στοιχίζει 5.000 ευρώ περίπου τον χρόνο...

Για αυτή την πλατφόρμα με τίτλο ''Υπηρεσίες λειτουργίας πλατφόρμας τεχνολογίας για την κοινωνική δικτύωση των Δημοτών του Δήμου Ηλιούπολης (MEV)'' είχαμε γράψει πάλι (