Ηλιούπολη, 18/01/2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Αρ. πρωτ.: οικ 934

 Αρ. Απόφασης: 50

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Απόφαση

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α. Τροποποιούμε μερικώς την υπ. αριθμ. 888/15574/3-9-20 απόφαση μας ως εξής: «Αναθέτουμε καθήκοντα Αντιδημάρχων, από εκδόσεως της παρούσας έως και 01/09/2021, και μεταβιβάζουμε την άσκηση των αναφερόμενων αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:

1. στον κ. ΑΝΤΖΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου «Ηλιούπ-ολοι Μαζί – ΕΝ.Α.Κ» και μεταβιβάζονται σ’ αυτόν οι παρακάτω αρμοδιότητες:

- Έχει την αρμοδιότητα του Τμήματος Καθαριότητας, Αποκομιδής και Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών του Τμήματος Διαχείρισης

– Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος

– Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω Τμημάτων.

- Προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

- Έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου.

- Έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

- Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας και οργάνωσης της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

- Έχει την αρμοδιότητα της οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης των λαϊκών αγορών.

- Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας και οργάνωσης του γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών.

- Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους, έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

- Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.

- Τελεί πολιτικούς γάμους.

2. στον κ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, από τη Δημοτική Παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών, καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Δ/νσης και συγκεκριμένα:

Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας- Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών - Αποθηκών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού κτιριακών εγκαταστάσεων, Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων.

Ειδικότερα:

- Προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

- Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

-Μεριμνά για τη σύναψη και παρακολούθηση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων µε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς φορείς.

- Έχει την μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα.

-Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του διαδικτυακού ραδιοφώνου.

-Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοίκησης, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαφάνειας καθώς και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ως άνω Διεύθυνσης.

- Έχει την μέριμνα για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.

- Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα της προστασίας και αξιοποίησης της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

- Τελεί πολιτικούς γάμους.

3. στον κ. ΣΕΦΤΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου «Ηλιούπολοι Μαζί – ΕΝ.Α.Κ» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών– Δόμησης καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Δ/νσης.

- Συντονίζει, οργανώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου.

- Συντονίζει και παρακολουθεί όλες τις ενέργειες για την ωρίμανση των τεχνικών έργων του Δήμου.

- Έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία του τεχνικού συνεργείου του Δήμου για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών.

- Έχει την αρμοδιότητα των θεμάτων της υπαίθριας διαφήμισης και την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες.

- Είναι αρμόδιος για την οδοσήμανση και τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης.

- Είναι αρμόδιος για τη λειτουργία και τη συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου.

- Έχει την αρμοδιότητα της συντήρησης και της εύρυθμης λειτουργίας του Δημαρχιακού Μεγάρου και όλων των κτιρίων που ο Δήμος χρησιμοποιεί ή θα χρησιμοποιήσει για τη λειτουργία των Υπηρεσιών.

- Έχει την αρμοδιότητα για την απομάκρυνση των παράνομων κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

- Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας και οργάνωσης του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων.

- Έχει την μέριμνα για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.

- Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

- Τελεί πολιτικούς γάμους.

4. στον κ. ΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΟΔΥΣΣΕΑ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου «Ηλιούπ-ολοι Μαζί – ΕΝ.Α.Κ» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας – Παιδείας και Εθελοντισμού (εκτός από το Τμήμα Παιδείας, Εθελοντισμού, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτικών Ισότητας) και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Δ/νσης.

- Παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση όλων των κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων του Δήμου, την λειτουργία και δραστηριότητα Κοινωνικών Μονάδων και φορέων στους οποίους συμμετέχει με εκπροσώπους του ο Δήμος.

- Έχει την αρμοδιότητα να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν την Κοινωνική Πολιτική και Αλληλεγγύη.

- Έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής του τοπικού συμφώνου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

- Έχει την αρμοδιότητα συνεργασίας με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων.

- Έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία του Συλλόγου Καταναλωτών και την συνεργασία με φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, ΚΟΙΝ.ΣΕΠ κλπ.

- Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας. - Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.

- Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

- Τελεί πολιτικούς γάμους.

5. στην κα ΧΩΜΑΤΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΜΙΣΘΟΣ), από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου «Ηλιούπ-ολοι Μαζί – ΕΝ.Α.Κ» και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας Εθελοντισμού – Δια Βίου Μάθησης και Πολιτικών Ισότητας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας - Παιδείας και Εθελοντισμού καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων του παραπάνω Τμήματος εκτός των θεμάτων που αφορούν τον Εθελοντισμό.

- Προεδρεύει στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. -Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.Π.Δ.Δ.) για την επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.

- Έχει την αρμοδιότητα να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τις Τέχνες και τον Πολιτισμό.

- Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου που διοργανώνει ο Δήμος. -Έχει την αρμοδιότητα για τη Δια Βίου Μάθηση και για τις Πολιτικές Ισότητας.

- Έχει την αρμοδιότητα για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και του Κέντρου Νεότητας. -Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα της.

- Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα της προστασίας και αξιοποίησης της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

- Τελεί πολιτικούς γάμους.

6. στον κ. ΚΟΚΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΜΑΡΙΝΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΜΙΣΘΟΣ), Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) καθώς και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ως άνω Διεύθυνσης.

- Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων του ως άνω Τμήματος.

- Μεριμνά για τα άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) συνεργαζόμενος στενά με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία από κοινού με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

- Μεριμνά για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του Δήμου.

- Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.

- Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας

- Τελεί πολιτικούς γάμους.

7. στον κ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΑΣ, από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου «Ηλιούπ-ολοι Μαζί – ΕΝ.Α.Κ» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Έχει την αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης και συνεπικουρείται από τον Τεχνικό Σύμβουλο του Δημάρχου καθώς επίσης και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Δ/νσης.

- Έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης της Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων (Θ.Ε.Α.)

-Έχει την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

- Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα της.

- Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

- Τελεί πολιτικούς γάμους.

8. στον κ. ΚΑΛΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΑΓΓΕΛΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος –Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Υπηρεσίας.

- Καθοδηγεί, εποπτεύει και συντονίζει ενέργειες και δράσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου που αφορούν το Περιβάλλον και συγκεκριμένα τη συντήρηση και βελτίωση των κήπων, των πάρκων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, τη διαχείριση αλσών, των δεντροστοιχιών και των φυτωρίων, την οργάνωση των περιβαλλοντικών δράσεων, το σχεδιασμό, τη μελέτη και τη διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου, τις δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Τη σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια φυτών, τη παραλαβή και τη διακίνηση με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

- Μεριμνά και φροντίζει για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

- Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.

- Τελεί πολιτικούς γάμους.

Β. Επίσης ΟΡΙΖΟΥΜΕ τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένο Συμβουλο από 18/01/2021 έως το τέλος της θητείας όπως παρακάτω :

1. Ο κ. ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα που αφορούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου με αρμοδιότητα την λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια» καθώς επίσης και την λειτουργία όλων των προγραμμάτων που αφορούν την διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Δήμου.

2. H κα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα Εθελοντισμού και για την ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων που απευθύνονται ή αφορούν στη νεολαία.

Γ. Οι ανωτέρω ορισθέντες Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δ. Ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/10.

Ε. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες που τους έχουν ανατεθεί, πλην αποφάσεων και εγγράφων που αφορούν υπερωρίες υπαλλήλων καθώς και των εγγράφων των οποίων η υπογραφή έχει ανατεθεί με απόφαση μας στο Γενικό Γραμματέα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου. Αρμοδιότητες που δεν έχουν εκχωρηθεί στους παραπάνω οριζόμενους Αντιδημάρχους, συνεχίζουν να ασκούνται από τον Δήμαρχο.

ΣΤ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες τους ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αντζινάς Ιωάννης ο οποίος και τον αναπληρώνει.

Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιούπολης και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».(εδώ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Προβλήθηκε 193 φορές

Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ ''Μ. Παπαμαύρος'': Τιμάμε την 8η ΜΑΡΤΗ Διεκδικώντας τα Σύγχρονα Δικαιώματά μας

Σε Ανακοίνωση του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπίδευσης Ηλιούπολης «Μιχάλης Παπαμαύρος» καλεί τα μέλη του σε συμμετοχή στην συγκέντρωση τη Δευτέρα 8 Μάρτη στις 5.30 μ.μ. στα Προπύλαια για να τιμήσουν την ιστορική επέτειο της 8ης Μάρτη, Παγκόσμιας Μέρας των γυναικών,

Ανοίγουμε τον δρόμο στην καινοτομία και στις νεοφυείς επιχειρήσεις / Δήμος Ηλιούπολης

Σκοπός του μνημονίου είναι η διεύρυνση της συνεργασίας τους κάτω από την ομπρέλα της Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας, για την προώθηση διεθνώς του Δήμου Ηλιούπολης ως πόλης καινοτομίας και για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Σπύρος Ζαννιάς: ''Κύριε Αυγενάκη, σεβόμαστε όλα τα Ολυμπιακά Αθλήματα και τον Ελληνικό Αθλητισμό''

Η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την υπαγωγή του μπάντμιντον στο τένις, για την οποία δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από το υφυπουργείο Αθλητισμού, όπως υπογραμμίζει η Ομοσπονδία.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στο ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: ''ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΡΤΗ 2021 - 3ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (στην αρχή κάθε βάρδιας) - ΑΠΟΧΗ το Σαββατοκύριακο''

Την στιγμή που ολόκληρη η χώρα βρίσκεται εδώ και ένα χρόνο σε καθεστώς lockdown λόγω της πανδημίας, η κυβέρνηση της ΝΔ βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί στους εργαζόμενους καταπατώντας δικαιώματα που είχαν κατακτήσει τον προηγούμενο αιώνα με πολλούς αγώνες και αίμα.

Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ: ''Αναλυτικά οι ώρες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης για το κοινό''

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το τελευταίο ΦΕΚ 843/Β΄/03-03-2021 που αφορά τα νέα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00...