ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Αρ. Απόφ.: 1097

Ηλιούπολη, 21/10/2020

Αρ. Πρωτ.: οικ. 19309

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παράγρ.9 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ. 114 Α’/08-06-2006) και τις τροποποιήσεις αυτών.

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.3852/2010 και τις τροποποιήσεις αυτών.

3. Τον N.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

4. Τον Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α΄):Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα « Κλεισθένης»]

5. Τον Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’): Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

6. Την υπ’ αριθ. A.M.:ΠΛΗΡ.15/2020 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου για την «Υπηρεσία ανάπτυξης εφαρμογής (Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ηλιούπολης) για τη δημιουργία δικτύου ανταλλαγής υπηρεσιών μεταξύ Δήμου & Δημοτών».

7. Την με αρ.1037/7-10-2020 απόφαση Δημάρχου ανάληψης υποχρέωσης με ΑΑΥΣΥΜ 815/6-10-2020, οικ.18306/8-10- 2020, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α 10.6162.0054, που θα βαρύνει τον τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 με το ποσό των 18.600,00€, για την «Υπηρεσία ανάπτυξης εφαρμογής (Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ηλιούπολης) για τη δημιουργία δικτύου ανταλλαγής υπηρεσιών μεταξύ Δήμου & Δημοτών», με Α.Δ.Α. ΩΝ8ΡΩΡΥ-7ΧΟ.

8. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω υπηρεσία.

9. Την με αρ. 1085/οικ.19005/16-10-2020 απόφαση Δημάρχου έγκρισης της μελέτης AM:ΠΛΗΡ.15/2020 του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την «Υπηρεσία ανάπτυξης εφαρμογής (Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ηλιούπολης) για τη δημιουργία δικτύου ανταλλαγής υπηρεσιών μεταξύ Δήμου & Δημοτών».

10. Την προσφορά του κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ συνολικού ποσού #18.104,00 €# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε την «Υπηρεσία ανάπτυξης εφαρμογής (Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ηλιούπολης) για τη δημιουργία δικτύου ανταλλαγής υπηρεσιών μεταξύ Δήμου & Δημοτών», με Α.Μ.ΠΛΗΡ.15/2020, Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στον κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους επί της οδού Πελοποννήσου αριθ. 8, με ΑΦΜ:144583423, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, στο συνολικό ποσό των #18.104,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, διότι δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, επειδή είναι εντός προϋπολογισμού, και σύμφωνα με την προσφορά του, ως εξής:

Ο ανωτέρω ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της Α.Μ.:ΠΛΗΡ.15/2020, Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η πληρωμή της αξίας της παροχής των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά, με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, μετά την έκδοση τιμολογίου.

Τα εντάλματα θα είναι συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και εφόσον η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και την εύρυθμη λειτουργία των σταδίων της παροχής των τμηματικών εργασιών.

Το διαβάσαμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (εδώ)

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΩΝ»

Συντάχθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Υπηρεσία ανάπτυξης εφαρμογής (Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ηλιούπολης) για τη δημιουργία δικτύου ανταλλαγής υπηρεσιών μεταξύ Δήμου & Δημοτών» Α.Μ.: ΠΛΗΡ.15/2020, Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά, σε κλειστό φάκελο, έως την Τρίτη 20/10/2020 και ώρα 12:00 π.μ. στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου με συνημμένη αίτηση ή επιστολή.

Επισυνάπτεται η σχετική μελέτη (πατήστε εδώ).Προβλήθηκε 130 φορές

Η Δημοτική Κίνηση ''ΗΛΙΟΥ-πόλις, Ανθρώπινη πόλη'' για την ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακής Κοινότητας στην πόλη μας.

Κατά την διάρκεια του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου, υιοθετήθηκε από την δημοτική αρχή η πρότασης της Κίνησης μας για την ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακής Κοινότητας με βάση τον ν.4513/2018 στην πόλη, με τη συμμετοχή του Δήμου.

Το μήνυμα του Δημάρχου Ηλιούπολης για την ''Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία''

Η σημερινή «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» είναι μια σημαντική υπενθύμιση σε όλους μας πως η αξιοπρέπεια και η ευημερία είναι δικαίωμα όλων και οφείλουμε να πράξουμε ακόμα πολλά ως κοινωνία & πολιτεία προκειμένου να γίνει αυτό μια καθολική πραγματικότητα.