Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 26 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με το άρθρο 64, το άρθρο 66, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18,του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020, 426/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης,με θέματα:

1. Έκδοση απόφασης αποδοχής αποζημίωσης οικ. έτους 2020του ΣΠΑΥ προς το Δήμο Ηλιούπολης (άρθρο 247,παρ.5 του Ν.3463/2006ΚΔΚ)
2. Παράταση συμβάσεων εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δ. Ηλιούπολης» της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης»
3. Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση σε γραφεία Δικαστικών Επιμελητών για επιδόσεις δικογράφων, εξωδίκων, κατασχετηρίων κ.λπ. για το έτος 2020
4. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
5. Παραίτηση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ»
6. Έγκριση σταδίου ΙΙ του ΣΒΑΚ Ηλιούπολης και χρονοδιαγράμματος παρατάσεων και σταδίων εγκρίσεων της μελέτης
7. Αλλαγή Δημοτικών Συμβούλων που συμμετείχαν ως μέλη σε Επιτροπές οριστικών παραλαβών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
8. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις


Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Σταύρος Γεωργάκης

Προβλήθηκε 164 φορές

Η Δημοτική Κίνηση ''ΗΛΙΟΥ-πόλις, Ανθρώπινη πόλη'' για την ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακής Κοινότητας στην πόλη μας.

Κατά την διάρκεια του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου, υιοθετήθηκε από την δημοτική αρχή η πρότασης της Κίνησης μας για την ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακής Κοινότητας με βάση τον ν.4513/2018 στην πόλη, με τη συμμετοχή του Δήμου.

Το μήνυμα του Δημάρχου Ηλιούπολης για την ''Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία''

Η σημερινή «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» είναι μια σημαντική υπενθύμιση σε όλους μας πως η αξιοπρέπεια και η ευημερία είναι δικαίωμα όλων και οφείλουμε να πράξουμε ακόμα πολλά ως κοινωνία & πολιτεία προκειμένου να γίνει αυτό μια καθολική πραγματικότητα.