Ηλιούπολη, 20-10-2020

ΔΗΜΟΣ Ηλιούπολης

Αριθ. πρωτ.: ΟΙΚ. 19152

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’143) όπως ισχύει,

β) Της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (Α’ 133)

γ) του πδ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145) δ) του νόμου 4412/2016(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

ε) του άρθρου 163 του Ν.4472/2017 περί έγκρισης Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 -2021

2. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»

3. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/47972/0026/15.06.2018: «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων»

4. Την υπ’ αριθ.:297/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2020 η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 129621/32609/2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

5. Το υπ’ αριθ. 18948/15-10-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας

6. την αριθ. 20/2020 μελέτη

7. Την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της δαπάνης για την συντήρηση του δημοτικού φωτισμού στην νησίδα της λεωφόρου Κυπρίων Ηρώων και σε διάφορά σημεία του Δήμου ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 39 & 40 του Ν.4701/2020. 

Αποφασίζουμε

Α. Την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (123.000,00 €), για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση φθαρμένων στύλων φωτισμού στις νησίδες Κυπρίων Ηρώων κ.λ.π.», το οποίο κατανέμεται στα έτη 2020 και 2021 ως εξής:

- Στο τρέχον έτος 2020 τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) σε βάρος του ΚΑ 30.7335.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, το οποίο και δεσμεύεται με την παρούσα - στο έτος 2021 ποσό εξήντα ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (93.000,00 €)

Στον ΚΑ έχουν συνολικά προβλεφθεί 30.000,00 € και δεν έχει αναληφθεί κανένα ποσό σε βάρος του κωδικού αυτού εντός του έτους 2020.

Β. Με την έναρξη κάθε επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορούν στην εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.

Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1088 (ΔΙΑΥΓΕΙΑ - ΕΔΩ)

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης

Προβλήθηκε 107 φορές

Δημοτική Κίνηση ''ΗΛΙΟΥ-πόλις, Ανθρώπινη πόλη'' - Ανακοίνωση για το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης

Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, σημείο αναφοράς της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης μας, βρίσκεται σε παρακμή και εγκατάλειψη. Λειτουργεί στηριζόμενο στο φιλότιμο και τον πατριωτισμό κάποιων συμπολιτών μας.

Η Δημοτική Κίνηση ''ΗΛΙΟΥ-πόλις, Ανθρώπινη πόλη'' για την ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακής Κοινότητας στην πόλη μας.

Κατά την διάρκεια του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου, υιοθετήθηκε από την δημοτική αρχή η πρότασης της Κίνησης μας για την ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακής Κοινότητας με βάση τον ν.4513/2018 στην πόλη, με τη συμμετοχή του Δήμου.

Το μήνυμα του Δημάρχου Ηλιούπολης για την ''Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία''

Η σημερινή «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» είναι μια σημαντική υπενθύμιση σε όλους μας πως η αξιοπρέπεια και η ευημερία είναι δικαίωμα όλων και οφείλουμε να πράξουμε ακόμα πολλά ως κοινωνία & πολιτεία προκειμένου να γίνει αυτό μια καθολική πραγματικότητα.