Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥΣΥΜ 924 - 3/12/2020

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των αρθ. 65,66,67 κ 68 του Ν.4270/14¨Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό κ άλλες διατάξεις¨. Α(143)

β) Το αρθ. 10 του Ν. 4337/2015 "Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων" (ΦΕΚ 129/Α).

γ) Την Έγκριση Προϋπολογισμού 2019 με τον Αρ.Πρωτ.:118232/37246/29.1.2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

δ) Της παρ.4 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114/Α).

ε) Του Π.Δ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" (ΦΕΚ 220/Α) όπως ισχύει. στ) Τον Ν. 3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια»

ζ) Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ΦΕΚ 147/Α)

η) N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»](άρθ. 203)

3. Την ανάγκη Συντήρηση κ επισκευή ηχητικών κ φωτιστικών συστημάτων αίθουσας θεάτρου Δημαρχείου-- Αριθ.Πρωτ: 22.685/3.12.2020 ποσό 12.400,00€ .

4. Την απόφαση Δημάρχου 1376, στις 3/12/2020, με θέμα.

5. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης 297/2019 (με ΑΔΑ ΨΘ7ΖΩΡΥ-5ΞΜ), αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020

6.Την επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ηλιούπολης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αριθμ. Πρωτ. 129621/32609/2019/27-01-2020

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ EURO (12.400,00), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ.Α.Ε. 10.6261.0004 οικ. έτους 2020 για την Συντήρηση κ επισκευή ηχητικών κ φωτιστικών συστημάτων αίθουσας θεάτρου Δημαρχείου-- Αριθ.Πρωτ: 22.685/3.12.2020 ποσό 12.400,00€

Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ/Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Το διαβάσαμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (εδώ)

Προβλήθηκε 178 φορές