ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 444/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης μέρους στην πλατεία Ανεξαρτησίας, για διεξαγωγή εκδηλώσεων κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς & Φώτων 2021-2022

===================================

Ομόφωνα Αποφασίζει

I. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος

II. Κατακυρώνει τα πρακτικά του διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης μέρους στην Πλατεία Ανεξαρτησίας για διεξαγωγή εκδηλώσεων κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς & Φώτων 2021-2022, στον πλειοδότη * * * (μοναδικός προσφέρων), με ποσό προσφοράς 1.700 €, σύμφωνα με το από 22.11.2021 Πρακτικό Διεξαγωγής Διαγωνισμού και την υπ’ αριθ. πρωτ οικ.24645/10-11-2021 διακήρυξη του Δημάρχου Ηλιούπολης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 444/2021 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. (εδώ)


ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 443/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης μέρους στην πλατεία Φλέμινγκ, για διεξαγωγή εκδηλώσεων κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς & Φώτων 2021-2022.

====================================

Ομόφωνα Αποφασίζει

I. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος

II. Κατακυρώνει τα πρακτικά του διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης μέρους στην Πλατεία Φλέμινγκ για διεξαγωγή εκδηλώσεων κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς & Φώτων 2021-2022, στον πλειοδότη * * *  (μοναδικός προσφέρων), με ποσό προσφοράς 1.300 €, σύμφωνα με το από 22.11.2021 Πρακτικό Διεξαγωγής Διαγωνισμού και την υπ’ αριθ. πρωτ οικ.224646/10-11-2021 διακήρυξη του Δημάρχου Ηλιούπολης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 443/2021 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. (εδώ)


ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 442/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης μέρους στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης για διεξαγωγή εκδηλώσεων κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς & Φώτων 2021-2022.

=====================================

Ομόφωνα Αποφασίζει 

I. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος

II. Κατακυρώνει τα πρακτικά του διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης μέρους στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης για διεξαγωγή εκδηλώσεων κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς & Φώτων 2021-2022, στον πλειοδότη * * *  – πληρεξούσιος της * * * , με ποσό προσφοράς 2.100 €, σύμφωνα με το από 22.11.2021 Πρακτικό Διεξαγωγής Διαγωνισμού και την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.24648/10-11-2021 διακήρυξη του Δημάρχου Ηλιούπολης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 442/2021 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο (εδώ)

Προβλήθηκε 511 φορές

Όχι δεν πήρε βραβείο η Ηλιούπολη - Greek Green Awards 2022.

Από τις 101 υπο­ψη­φιό­τη­τες που κα­τα­τέ­θη­καν στην Επι­τρο­πή Αξιο­λό­γη­σης των Greek Green Awards 2022, οι 63 κέρ­δι­σαν βρα­βείο σε μία από τις κα­τη­γο­ρί­ες που αντι­κα­το­πτρί­ζουν την έν­νοια της Κυ­κλι­κής Οι­κο­νο­μί­ας, και αφο­ρούν την δρα­στη­ριό­τη­τα των ΟΤΑ, των φο­ρέ­ων τους, των φο­ρέ­ων της Πο­λι­τεί­ας αλ­λά και εται­ρεί­ες από τον χώ­ρο των πρά­σινων τεχνολογιών.