Αριθμός Πρωτοκόλλου : 2575

Ημ/νία Πρωτοκόλλου : 10/2/2021

Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥΣΥΜ 267 - 10/2/2021

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των αρθ. 65,66,67 κ 68 του Ν.4270/14¨Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό κ άλλες διατάξεις¨. Α(143)

β) Το αρθ. 10 του Ν. 4337/2015 "Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων" (ΦΕΚ 129/Α).

γ) Την Έγκριση Προϋπολογισμού 2020 με τον Αρ.Πρωτ.:129621/32609/27.1.2020 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

δ) Της παρ.4 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων"(ΦΕΚ 114/Α).ε) Του Π.Δ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" (ΦΕΚ 220/Α) όπως ισχύει.

στ) Τον Ν. 3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια»

ζ) Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ΦΕΚ 147/Α)

η) N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (άρθ. 203)

3. Την ανάγκη Επισκευή γερανογέφυρας στο γκαράζ του Δήμου -- Αρ.Πρωτ.: 2475/2021.4. Την απόφαση Δημάρχου 145, στις 10/2/2021, με θέμα Επισκευές, Συντηρήσεις κ.λπ..

5. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης 276/2020 (με ΑΔΑ 6ΙΟΑΩΡΥ-4Σ1), αναφορικά με την  ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ EURO (24.800,00), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ.Α.Ε. 20.6262.0012 οικ. έτους 2021 για την Επισκευή γερανογέφυρας στο γκαράζ του Δήμου -- Αρ.Πρωτ.: 2475/2021.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ/Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σχόλιο δικό μας: Το πόρισμα για το ατύχημα με την γερανογέφυρα μήπως βγήκε;

Προβλήθηκε 222 φορές

Ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων που εμείς σαν ''ανύπαρκτο διαδικτυακό'' μέσο είχε κάνει θέματα...

Με χαρά είδαμε ότι στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο (08.04.2021), δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης έθεσαν ερωτήματα για θέματα που σαν μέσο είχαμε κάνει προβάλει ζητώντας απαντήσεις