Διαβάζουμε σήμερα στο site του Δήμου Ηλιούπολης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

 Λεωφ. Δημοκρατίας, από Πατριάρχου Γρηγορίου εως Επταλόφου, έργα ασφαλτόστρωσης.

* Οδός Διστόμου, έργα ασφαλτόστρωσης. 

* Πλατεία Ανεξαρτησίας, έργα ασφαλτόστρωσης. 

https://www.ilioupoli.gr/news/kykloforiakes-rythmiseis

Πότε και για πόσο καιρό;

Και στις δύο κατευθύνσεις;

Η λεωφορειακή γραμμή 206 θα περνά;

Ερωτήσεις για άμεσες απαντήσεις...

Προβλήθηκε 487 φορές

Όχι δεν πήρε βραβείο η Ηλιούπολη - Greek Green Awards 2022.

Από τις 101 υπο­ψη­φιό­τη­τες που κα­τα­τέ­θη­καν στην Επι­τρο­πή Αξιο­λό­γη­σης των Greek Green Awards 2022, οι 63 κέρ­δι­σαν βρα­βείο σε μία από τις κα­τη­γο­ρί­ες που αντι­κα­το­πτρί­ζουν την έν­νοια της Κυ­κλι­κής Οι­κο­νο­μί­ας, και αφο­ρούν την δρα­στη­ριό­τη­τα των ΟΤΑ, των φο­ρέ­ων τους, των φο­ρέ­ων της Πο­λι­τεί­ας αλ­λά και εται­ρεί­ες από τον χώ­ρο των πρά­σινων τεχνολογιών.