Ηλιούπολη, 24 / 10 /2022

Αρ. Πρωτ.: οικ. 29366 Αρ.

Αποφ.: 2302

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

----------------------

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε τις «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων από βανδαλισμούς», με Α.Μ.15/2022 Μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων, στον κ ************ ***********, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού *************** με ΑΦΜ: **************, Δ.Ο.Υ. ************* στο συνολικό ποσό των «είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών» 27.329,60€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, διότι είναι εντός προϋπολογισμού και σύμφωνα με την προσφορά του, ως εξής:

ΔΙΑΥΓΕΙΑ (εδώ)

Την πίστωση την είχαμε γράψει (εδώ)

Μια και αναφέρεται  η Απόφαση σε ''καθαρισμό αγαλμάτων-μνημείων'' θυμηθήκαμε την απόφαση πληρωμής για  Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στην προετοιμασία και υλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών για την πράξη: "Φωτισμός και εξωραϊσμός υπαίθριων γλυπτών του Δήμου Ηλιούπολης"(εδώ).

Αλήθεια θα φωτιστούν τα αγάλματα αυτά μήπως και γλιτώσουμε και τα graffiti μεγάλης δυσκολίας καθαρισμού ή τουλάχιστον να βλέπουν τα παιδιά τι ζωγραφίζουν... Μην το κάνουν στα σκοτεινά.

Προβλήθηκε 210 φορές

Δήμαρχε δεν φαντάζομαι να βγάλεις κονδύλι για το 2024 για το MEV; (37 μέλη στην πλατφόρμα του ''Ψηφιακού Χωριού Ηλιούπολης'' (MEV) που στοιχίζει 5.000 ευρώ περίπου τον χρόνο...)

Για αυτή την πλατφόρμα με τίτλο ''Υπηρεσίες λειτουργίας πλατφόρμας τεχνολογίας για την κοινωνική δικτύωση των Δημοτών του Δήμου Ηλιούπολης (MEV)'' είχαμε γράψει πάλι.