Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥΣΥΜ 560 - 4/7/2022 

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

------------------------------

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ EURO (4.340,00) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ.Α.Ε. 30.6162.0013 οικ. έτους 2022 για την ''Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης πινακίδων ονοματοθεσίας & Κ.Ο.Κ.'' -- Αρ.Πρ.: 16023/15-6-22 - ποσό: 4.340,00€ για το 2022.

Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ/Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΔΙΑΥΓΕΙΑ (εδώ)

Προβλήθηκε 292 φορές

Δήμαρχε πάρε λιγότερα χριστουγεννιάτικα στολίδια...''Θύμα'' της ενεργειακής κρίσης και τα... Χριστούγεννα - Το μέτρο που θα ισχύει.

Διαβάζουμε στις σημερινές ανακοινώσεις για τα μέτρα της εξοικονόμησης ενέργειας σε τομείς του Δημοσίου, ένα εκ των ανακοινωθέντων θα αφορά και τον οδοφωτισμό των πόλεων.

37.200 ευρώ για Υπηρεσίες Συμβούλου για τη σύνταξη μελέτης δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ηλιούπολης για την υποβολή πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία''