ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σήμερα 27 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.1224/22.01.2021 πρόσκληση του κ. Προέδρου σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης με βάση της υπ’ αριθ. 60249/22.9.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9).

Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών οκτώ είναι παρόντα έξι, δηλ. οι κ.κ. 1. Αντζινάς Ιωάννης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος Απόστολος, 4. Πούλος Ιωάννης, τακτικά μέλη, 5. Βιδάλης Παναγιώτης, 6. Κονδύλης Απόστολος, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Χωματά Αικατερίνη, 2. Ζαννιάς Αναστάσιος, 3. Καρανδρέας Παναγιώτης, 4. Ασβεστάς Δημήτριος τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο δημοτικός σύμβουλος κ.Αραμπατζής Γαβριήλ, ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου κ. Κατσώνης και οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κολυμπίρης, Παπαϊωάννου, Πανταζή και Γκέκας. Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη Ελευθερία.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 14/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μονοδρόμηση των οδών Μιαούλη, Αγίας Λαύρας, Όθωνος και Αρκαδίου και τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης πέριξ του σχολικού συγκροτήματος «Η Θεομήτωρ»

Η υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Πανταζή, που εισηγήθηκε το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.1464/2021 έγγραφό της, το οποίο έχει ως εξής: Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με τον Ν. 4623/2019 άρθρο 5 και τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 άρθρα 79 και 82, για την έγκριση ή μη: «Μονοδρόμησης των οδών Μιαούλη, Αγίας Λαύρας, Όθωνος και Αρκαδίου και τοποθέτησης κάθετης και οριζόντιας σήμανσης πέριξ του σχολικού συγκροτήματος «Η Θεομήτωρ».

Η αναγκαιότητα της παρέμβασης προέκυψε αφενός λόγω της ύπαρξης αμφίπλευρης στάθμευσης και της αμφίδρομης κίνησης στις οδούς Μιαούλη, Αγίας Λαύρας, Όθωνος και Αρκαδίου χωρίς το αντίστοιχο πλάτος των οδών και αφετέρου λόγω του κυκλοφοριακού φόρτου από την ύπαρξη ιδιωτικού σχολικού συγκροτήματος το οποίο εκτείνεται σε δυο κτίρια σε ξεχωριστά οικοδομικά τετράγωνα. Επιπλέον σύμφωνα με την με αριθ. 541/1997 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου έχουν τοποθετηθεί αλυσίδες για τον αποκλεισμό διέλευσης οχημάτων σε τμήμα της οδού Αγίας Λαύρας από την συμβολή της με την οδό Αρκαδίου έως την συμβολή της με την λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου. για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών.

 Για τους ανωτέρω λόγους προτείνονται:

 η μονοδρόμηση της οδού Μιαούλη με κατεύθυνση από την λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου προς την λεωφόρο Ειρήνης

 η μονοδρόμηση της οδού Αγίας Λαύρας με κατεύθυνση από την λεωφόρο Ειρήνης προς την λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου

 η μονοδρόμηση της οδού Αρκαδίου με κατεύθυνση από την οδό Γ. Παπαμαύρου (πρώην Φλέμινγκ) προς την οδό Αγίας Λαύρας

 η μονοδρόμηση της οδού Όθωνος με κατεύθυνση από την οδό Αρκαδίου προς την λεωφόρο Ειρήνης

 η τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης πέριξ του εν λόγω σχολικού συγκροτήματος καθώς και

 η επικαιροποίηση ή η άρση της με αριθ. 541/1997 προαναφερθείσας απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν χορηγηθεί τέσσερις θέσεις στάθμευσης σχολικών οχημάτων επί της λεωφ. Ελ. Βενιζέλου με την υπ’ αριθ. 137/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σχεδιάστηκαν με γνώμονα τις τεχνικές οδηγίες της Απόφασης με αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302/16-09-13) καθώς και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας(ΦΕΚ 57/Ά/23-03-1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και προτείνονται με στόχο την εύκολη και ασφαλή κίνηση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών πέριξ του σχολικού συγκροτήματος αλλά και όλων των πολιτών της περιοχής.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο και θα γίνουν με την απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. Η υπό μελέτη περιοχή δεν ανήκει στο Βασικό Οδικό Δίκτυο, και δεν διέρχονται από αυτή μέσα μαζικής μεταφοράς.

Από την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης της παρούσας πρότασης προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Δήμου από τον Κ.Α. 30.7333.0013 για το έτος 2021, στον οποίο έχει προβλεφθεί το ποσό των 40.000,00 € για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους δρόμους της πόλης.

Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται στα πρακτικά,

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 34 του Ν. 2696/99, απόφαση με αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302/16-09-13) καθώς και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 57/Ά/23-03-1999)

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνει την μονοδρόμηση των οδών Μιαούλη, Αγίας Λαύρας, Όθωνος και Αρκαδίου καθώς και την τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης πέριξ του σχολικού συγκροτήματος «Η Θεομήτωρ» και συγκεκριμένα αποφασίζεται:

 η μονοδρόμηση της οδού Μιαούλη με κατεύθυνση από την λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου προς την λεωφόρο Ειρήνης

 η μονοδρόμηση της οδού Αγίας Λαύρας με κατεύθυνση από την λεωφόρο Ειρήνης προς την λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου

 η μονοδρόμηση της οδού Αρκαδίου με κατεύθυνση από την οδό Γ. Παπαμαύρου (πρώην Φλέμινγκ) προς την οδό Αγίας Λαύρας

 η μονοδρόμηση της οδού Όθωνος με κατεύθυνση από την οδό Αρκαδίου προς την λεωφόρο Ειρήνη

η τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης πέριξ του εν λόγω σχολικού συγκροτήματος καθώς και

 η επικαιροποίηση της 541/1997 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν χορηγηθεί τέσσερις θέσεις στάθμευσης σχολικών οχημάτων επί της λεωφ. Ελ. Βενιζέλου με την υπ’αριθ. 137/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη αμφίπλευρης στάθμευσης και αμφίδρομης κίνησης στις παραπάνω οδούς, χωρίς το αντίστοιχο πλάτος των οδών και αφετέρου λόγω του κυκλοφοριακού φόρτου από την ύπαρξη ιδιωτικού σχολικού συγκροτήματος το οποίο εκτείνεται σε δυο κτίρια σε ξεχωριστά οικοδομικά τετράγωνα.

Επιπλέον σύμφωνα με την με αριθ. 541/1997 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου έχουν τοποθετηθεί αλυσίδες για τον αποκλεισμό διέλευσης οχημάτων σε τμήμα της οδού Αγίας Λαύρας από την συμβολή της με την οδό Αρκαδίου έως την συμβολή της με την λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σχεδιάστηκαν με γνώμονα τις τεχνικές οδηγίες της Απόφασης με αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302/16-09-13) καθώς και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 57/Ά/23-03- 1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εγκρίνονται με στόχο την εύκολη και ασφαλή κίνηση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών πέριξ του σχολικού συγκροτήματος αλλά και όλων των πολιτών της περιοχής. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο και θα γίνουν με την απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. Η υπό μελέτη περιοχή δεν ανήκει στο Βασικό Οδικό Δίκτυο, και δεν διέρχονται από αυτή μέσα μαζικής μεταφοράς.

Από την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης της παρούσας πρότασης προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Δήμου από τον Κ.Α. 30.7333.0013 για το έτος 2021, στον οποίο έχει προβλεφθεί το ποσό των 40.000,00 € για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους δρόμους της πόλης.

2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της κανονιστικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2021 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.


Προβλήθηκε 204 φορές

Κώστας Γ. Σεφτελής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλιούπολης: ''Εργασίες και τοποθέτηση τραπεζόπαγκων στο Χαλικάκη''

Θέλω να πιστεύω πως θα τύχει σεβασμού από όλους και δεν θα βανδαλιστεί (γιατί έχουμε και αυτά...!). Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας, δεν σταματάει!

Κυπελλούχος Ελλάδας ο Π.Α.Ο.Κ. για πρώτη φορά στην ιστορία του

Τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του στο γυναικείο βόλεϊ πανηγυρίζει ο Π.Α.Ο.Κ., καθώς στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών που διεξήχθη στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Α' Ηλιούπολης επικράτησε με 3-0 σετ του Α.Ο. Θήρας.