ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

Απόσπασμα  από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 23 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή...

==========================================

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 138/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση απαιτούμενης εξειδίκευσης πίστωσης για τη «Δαπάνη δημοσίευσης για την προβολή του Δήμου σε ετήσιο τουριστικό οδηγό » σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος οικονομικών υπηρεσιών κ. Στασινόπουλος, που εισηγήθηκε το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.7689/19.4.2021 έγγραφο του Δημάρχου, κ. Χατζηδάκη, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην οικονομική επιτροπή τα παρακάτω:

1. Την έγκριση ή μη της απαιτούμενης πίστωσης ως εξειδικευμένη, που αφορά τη «Δαπάνη δημοσίευσης για την προβολή του Δήμου σε ετήσιο τουριστικό οδηγό», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019.

2. Την έγκριση της πίστωσης, της οποίας η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι ευρώ (620,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6434.0006 του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021.Πηγή χρηματοδότησης ίδια έσοδα.

3. Την έγκριση μελέτης (Α.Μ. 7/2021) και

4. Τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση.

Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται αναλυτικά στα πρακτικά,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007, το Ν.4412/2016, το Ν.4555/2018 και το Ν.4625/2019

Ομόφωνα Αποφασίζει

1. Εγκρίνει την απαιτούμενη πίστωσης ως εξειδικευμένη, που αφορά τη «Δαπάνη δημοσίευσης για την προβολή του Δήμου σε ετήσιο τουριστικό οδηγό», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019

2. Εγκρίνει την 7/2021 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού-Αθλητισμού-Νέας Γενιάς και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, προϋπολογισμού δαπάνης 620,00 €

3. Εγκρίνει την πίστωση της οποίας η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι ευρώ (620,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6434.0006 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021. Πηγή χρηματοδότησης ίδια έσοδα.

4. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 138/2021 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΕΔΩ)

Αριθμ. Πρωτοκ. 8530

Ημ/νία Πρωτοκόλλου : 29/4/2021

Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥΣΥΜ 637 - 28/4/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

================================

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ EURO ( 620,00 ) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ.Α.Ε. 00.6434.0006 οικ. έτους 2021 για την Δαπάνες διαφημιστικής προβολής -- Αρ.Πρωτ.:8325/2021 & ΑΟΕ:138/2021. 

Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ/Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΕΔΩ)

Προβλήθηκε 258 φορές

Γ. Σγουρός: Τα…. λαγουδάκια, που στοίχισαν 73.408 ευρώ, του κ. Πατούλη αποτελούν δείγμα του τρόπου διαχείρισης των χρημάτων της πολιτών της Αττικής

Η σημερινή ανάθεση έγινε κατόπιν «διαγωνισμού», με φωτογραφικές προδιαγραφές του τύπου «ζητείται λαγουδάκι με… σμόκιν που να κρατάει ταμπέλα, ύψους και πλάτους τάδε μέτρων και με φωτοσωλήνες συγκεκριμένων προδιαγραφών»...Το κάθε λαγουδάκι προϋπολογίστηκε στο ποσόν των 15.000 € !!!!