Ψάχνοντας στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στα Φ.Ε.Κ. εντύπωση μας έκανε το ΦΕΚ με αριθμό 15/ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Ο.Δ./14.01.2021. (εδώ)

Σε αυτό αναφέρεται: 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την υπό στοιχεία A1α/678/11.01.2021 κοινή απόφαση της Υφυπουργού Υγείας και του Υπουργού Επικρατείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45, 46, και 47 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Α’  133), του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2303/1995 (Α’ 80), όπως ισχύει, του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 126), του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155), του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), την παρ. ζ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 50715/11.08.2020 απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη (Β’ 3360) και την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902), αποσπάται από 07.01.2021 η Σταυρούλα Κοντόγγονα του Χαράλαμπου, (ΑΔΤ: ΑΒ 664658), υπάλληλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., του κλάδου Διανομέων με βαθμό Δ’ και Μ.Κ. 2, στο Ιδιαίτερο Γραφείο της Υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη, σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση. (Αρ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υγείας: 189/13.01.2021).

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Υγείας         Επικρατείας

         ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ            ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Αφιερωμένο στην  Κυρία Ράπτη

και πάμε παρακάτω

4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αρ. 46/05.01.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, σε συνδυασμό με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως παρατάθηκε και ισχύει, του άρθρου 3 καθώς και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21 του π.δ. 72/2018 (Α’ 141), όπως ισχύουν, ανανεώνεται, αρχής γενομένης από την 24.01.2021 - ήτοι την επομένη της λήξης της τρέχουσας σύμβασης- και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, της Βαρθαλίτη Νεφέλης του Ιωάννη - Ισίδωρου, αποφοίτου Γενικού Λυκείου, με στοιχεία Α.Δ.Τ.: ΑΒ 973164, στη θέση της Ειδικής Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την αμοιβή της ανωτέρω υπαλλήλου ως Ειδικής Συμβούλου θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΟΤ του οικονομικού έτους 2021. (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3410282901/16.07.2020). (Αρ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού: 168/16.12.2020).

Ο Γενικός Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

Αφιερωμένο στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.


Και μετά σου λένε θέλουμε Κράτος σοβαρό....

Και οι άλλοι, και οι άλλοι , και οι άλλοι τα ίδια έκαναν και θα συνεχίσουν όλοι όσοι βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας.....

Προβλήθηκε 256 φορές

Θέλεις Καρναβάλι στην Ηλιούπολη; Η ''APES AND DOTS'' το αναλαμβάνει...

Το Καρναβάλι του 2020 στον Δήμο Ηλιούπολης το είχε αναλάβει η “APES AND DOTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, έναντι του ποσού των 14.632,00 ευρώ. Το ίδιο και το φετινό (διαδικτυακό) Καρναβάλι έναντι του ποσού των 8.828,8Ο ευρώ.

Έχουμε κάνα νέο με το ''χαμένο'' από το Γραφείο Δημάρχου Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων - Εξερχομένων εγγράφων;

Πέρασαν πολλοί μα πάρα πολλοί μήνες από τότε που η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε και μέσα στα θέματα που έφερε ήταν: ''Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για το αδίκημα της υπεξαγωγής δημοσίων εγγράφων''. (06.12.2019) που μέσα στα πολλά αναφέρονται τα εξής...