Δήμος Ηλιούπολης

Απόσπασμα 

από το πρακτικό της 46ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα 23 Νοέμβριου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή...

Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα εννέα...

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 462/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός τιμής χρέωσης δαπάνης πλακόστρωσης και κρασπέδων για τα έτη 2021-2022.

(Από τη συνεδρίαση απεχώρησαν οι κ.κ. Ψυρρόπουλος και Γρηγορέας)

----------------------------------------------------------------

Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.4412/2016, το Ν.4555/2018 και το Ν.4625/2019, Ν.4735/2020

Ομόφωνα Αποφασίζει

Ορίζει τις τιμές χρέωσης δαπανών πλακόστρωσης και κρασπέδων, με στρογγυλοποίηση και Φ.Π.Α. 24%, ως εξής:

1. Τιμή χρέωσης δαπάνης ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) για κατασκευή νέας πλακόστρωσης(χωρίς καθαίρεση παλαιάς και εκσκαφές): 14,50 €

2. Τιμή χρέωσης δαπάνης ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) για κατασκευής νέας πλακόστρωση και νέας βάσης από σκυρόδεμα (με εκσκαφές): 31,50 €

3. Τιμή χρέωσης δαπάνης ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) για αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κατασκευή νέας πλακόστρωσης (χωρίς καθαίρεση υπάρχουσας βάσης και εκσκαφές): 26,50 €

4. Τιμή χρέωσης δαπάνης ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) για αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης, καθαίρεση της υπάρχουσας βάσης και κατασκευή νέας πλακόστρωσης και νέας βάσης από σκυρόδεμα (με εκσκαφές): 41,00 €

5. Τιμή χρέωσης δαπάνης ανά μέτρο μήκους (μ.μ.) για τοποθέτηση νέων προκατασκευασμένων κρασπέδων με αποξήλωση των υπαρχόντων: 15,00 €

Οι ανωτέρω χρεώσεις θα αφορούν αποκλειστικά εργασίες κατασκευής που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του έργου «Επισκευή – ανακατασκευή πεζοδρομίων έμπροσθεν ιδιωτικών ιδιοκτησιών» (Α.Μ.15/2021) κατόπιν αιτήσεως των παρόδιων ιδιοκτητών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 462/2021 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. (εδώ)

Προβλήθηκε 480 φορές

Όχι δεν πήρε βραβείο η Ηλιούπολη - Greek Green Awards 2022.

Από τις 101 υπο­ψη­φιό­τη­τες που κα­τα­τέ­θη­καν στην Επι­τρο­πή Αξιο­λό­γη­σης των Greek Green Awards 2022, οι 63 κέρ­δι­σαν βρα­βείο σε μία από τις κα­τη­γο­ρί­ες που αντι­κα­το­πτρί­ζουν την έν­νοια της Κυ­κλι­κής Οι­κο­νο­μί­ας, και αφο­ρούν την δρα­στη­ριό­τη­τα των ΟΤΑ, των φο­ρέ­ων τους, των φο­ρέ­ων της Πο­λι­τεί­ας αλ­λά και εται­ρεί­ες από τον χώ­ρο των πρά­σινων τεχνολογιών.