Φωτογραφίες από το Parking του Δημαρχείου Ηλιούπολης.

27.11.2021Πόσο στοιχίζει μία νέα πέργκολα και ένα νέο αυτοκόλλητο;

Αλήθεια δεν ενοχλούνται ο κ. Δήμαρχος, οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι, οι κ.κ. Σύμβουλοι που το βλέπουν κάθε μέρα;

Προβλήθηκε 514 φορές

Όχι δεν πήρε βραβείο η Ηλιούπολη - Greek Green Awards 2022.

Από τις 101 υπο­ψη­φιό­τη­τες που κα­τα­τέ­θη­καν στην Επι­τρο­πή Αξιο­λό­γη­σης των Greek Green Awards 2022, οι 63 κέρ­δι­σαν βρα­βείο σε μία από τις κα­τη­γο­ρί­ες που αντι­κα­το­πτρί­ζουν την έν­νοια της Κυ­κλι­κής Οι­κο­νο­μί­ας, και αφο­ρούν την δρα­στη­ριό­τη­τα των ΟΤΑ, των φο­ρέ­ων τους, των φο­ρέ­ων της Πο­λι­τεί­ας αλ­λά και εται­ρεί­ες από τον χώ­ρο των πρά­σινων τεχνολογιών.