Ηλιούπολη, 20/12/ 2021

Αρ. Πρωτ.: οικ. 28949

Αρ. Αποφ.: 1828

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

-------------------------------------

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε την «Προμήθεια υλικών σήμανσης» με Α.Μ.: 33/2021 Μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης - Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, στην εταιρεία με την επωνυμία ******************* με διακριτικό τίτλο ******************** που  εδρεύει επί της οδού **************, στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, με Α.Φ.Μ.:************  Δ.Ο.Υ.: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, σύμφωνα με την προσφορά του, στο συνολικό ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ και ενενήντα δυο λεπτών» 24.700,92€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, επειδή είναι εντός προϋπολογισμού και σύμφωνα με την προσφορά της, ως εξής:

Η ανωτέρω ανάδοχος εταιρεία, υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους της Α.Μ.: 33/2021 Μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης - Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας.

Η πληρωμή γίνεται με ένταλμα που εκδίδεται με την παραλαβή των ειδών της προμήθειας.

Τα εντάλματα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και εφόσον η Επιτροπή παραλαβής, δεν διαπίστωσε καμία καμιά απόκλιση ως προς την τεχνική περιγραφή των προμηθευόμενων ειδών.

Ο Δήμαρχος

Χατζηδάκης Γεώργιος

το διαβάσαμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Προβλήθηκε 306 φορές

Όχι δεν πήρε βραβείο η Ηλιούπολη - Greek Green Awards 2022.

Από τις 101 υπο­ψη­φιό­τη­τες που κα­τα­τέ­θη­καν στην Επι­τρο­πή Αξιο­λό­γη­σης των Greek Green Awards 2022, οι 63 κέρ­δι­σαν βρα­βείο σε μία από τις κα­τη­γο­ρί­ες που αντι­κα­το­πτρί­ζουν την έν­νοια της Κυ­κλι­κής Οι­κο­νο­μί­ας, και αφο­ρούν την δρα­στη­ριό­τη­τα των ΟΤΑ, των φο­ρέ­ων τους, των φο­ρέ­ων της Πο­λι­τεί­ας αλ­λά και εται­ρεί­ες από τον χώ­ρο των πρά­σινων τεχνολογιών.