Διαβάζουμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (εδώ)

Ηλιούπολη, 11/12/2020

Αρ. Πρωτ.: 23417

Αρ. Αποφ.: 1468

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

---------------------------

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε την «Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΓΥΡΟΣ Ε.- ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ Ι. Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο INFO COPY που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Κεδρηνού 33 & Κουτσικάρη με Α.Φ.Μ 084273123 Δ.Ο.Υ ΨΥΧΙΚΟΥ σύμφωνα με την προσφορά της, στο συνολικό ποσό των «Δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσια τριαντα οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά» 18.238,97€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης διότι δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, επειδή είναι εντός προϋπολογισμού, και σύμφωνα με την προσφορά της ως εξής:

Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων - ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ: 1.548.300 - ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ: 0,0095 - - ΔΑΠΑΝΗ 14.708,85 ευρώ + ΦΠΑ = 18.238,97 ευρώ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την εργασία όπως ακριβώς περιγράφεται στην υπ. αρ. Α.Μ.: ΠΛΗΡ.17/2020 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με εντάλματα που θα εκδοθούν μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας από την αρμόδια επιτροπή.

Τα εντάλματα θα είναι συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και εφόσον η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και την εύρυθμη λειτουργία των σταδίων της παροχής των τμηματικών εργασιών.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης


σχόλιο δικό μας: Η τιμή ανά σελίδα γιατί είναι πιο ακριβή από την εταιρεία που ανέλαβε την  «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών (πολυμηχανημάτων)» των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» με τιμή αντιγράφου και εκτύπωσης 0,0068 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, σταθερή τιμή ανά σελίδα; (εδώ). 

Άρα έχουμε: 0,0095 - 0,0068 = 0,0027 (διαφορά) χ 1.548.300 (αντίγραφα) = 4.180 ευρώ... (αρκετά μεγάλη διαφορά, εσείς τι λέτε;)


Προβλήθηκε 302 φορές

Ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων που εμείς σαν ''ανύπαρκτο διαδικτυακό'' μέσο είχε κάνει θέματα...

Με χαρά είδαμε ότι στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο (08.04.2021), δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης έθεσαν ερωτήματα για θέματα που σαν μέσο είχαμε κάνει προβάλει ζητώντας απαντήσεις