«Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής – εκπαιδευτικής υποστήριξης για την εφαρμογή Ευρωπαϊκών Στρατηγικών δράσεων Νεολαίας και εθελοντισμού» 

Μία Απόφαση Δημάρχου έγκρισης της μελέτης A.M.: 14/2021 Κ.Υ. Μελέτη του Τμήματος Παιδείας – Εθελοντισμού Διά Βίου Μάθησης και Πολιτικών Ισότητας με κόστος «εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών» #9.984,48€#, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Μήπως μπορούν οι ειδικοί να μας ενημερώσουν και εμάς τους ''άσχετους'' τι θα περιλαμβάνει αυτή η «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής – εκπαιδευτικής υποστήριξης για την εφαρμογή Ευρωπαϊκών Στρατηγικών δράσεων Νεολαίας και εθελοντισμού» και σε ποιους απευθύνεται;

Παράκληση κάποια στιγμή ενημερώστε μας (έχουμε κάνει και άλλες πολλές ερωτήσεις αυτά τα χρόνια αλλά δεν έχουμε πάρει απάντηση). Μάλλον δεν υπάρχουμε για σας...

Τα υπόλοιπα μετά τις γιορτές... όταν φύγουν οι καλικάντζαροι...

Προβλήθηκε 302 φορές

Όχι δεν πήρε βραβείο η Ηλιούπολη - Greek Green Awards 2022.

Από τις 101 υπο­ψη­φιό­τη­τες που κα­τα­τέ­θη­καν στην Επι­τρο­πή Αξιο­λό­γη­σης των Greek Green Awards 2022, οι 63 κέρ­δι­σαν βρα­βείο σε μία από τις κα­τη­γο­ρί­ες που αντι­κα­το­πτρί­ζουν την έν­νοια της Κυ­κλι­κής Οι­κο­νο­μί­ας, και αφο­ρούν την δρα­στη­ριό­τη­τα των ΟΤΑ, των φο­ρέ­ων τους, των φο­ρέ­ων της Πο­λι­τεί­ας αλ­λά και εται­ρεί­ες από τον χώ­ρο των πρά­σινων τεχνολογιών.