2009

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη.

Στη φωτογραφία από αριστερά

Στην πρώτη σειρά: Βαγγέλης Πλιάκος, Ζωή Πετροπούλου-Κριτζιλάκη, Κώστας Παππάς,Ταξιάρχης Γαγάνας, Γιάννης Αναγνώστου πρόεδρος του Δ.Σ και δήμαρχος Ηλιούπολης, Μπάμπης Γκολέμας, Αριστομένης Κιντής, Κώστας Κονδύλης και Περικλής Καπετανόπουλος.

Δεύτερη σειρά: Λευτέρης Μακρυκώστας, Θωμάς Μηλούλης, Ηρακλής Κωνσταντινίδης, Κατερίνα Δριγιαννάκη, Δημήτρης Παρράς, Νίκος Καραβέλος. 

Το Νομικό Πρόσωπο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης συστάθηκε το 2009 με την υπ. αριθμ. 14701/9446 -2009 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1062/Β/2009) και διατηρήθηκε ως αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο του Δήμου με την υπ. αριθμ 36281/2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1765/Β/2011).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ− μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 6493/30.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1152/24.6.2008 τ.Β΄ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων Αυτοδιοίκησης − Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Αν. Αττικής − Δυτ.Αττικής − Πειραιώς και στους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών της Περιφέρειας Αττικής». 4. Την υπ’ αριθμ. 154/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης περί σύστασης ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης», αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε στο Δήμο Ηλιούπολης του Νομού Αττικής ίδιο Νομικό Πρόσωπο με το όνομα: «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης».

2. ΣΚΟΠΟΣ του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ:

• Η συλλογή, μελέτη και παρουσίαση στο κοινό αντικειμένων που έχουν σχέση με την Εθνική Αντίσταση, που συνιστούν πρωταρχικές πηγές γνώσης (αντικείμενα, σύνεργα πολεμικά, έργα τέχνης, χειρόγραφα, τυπωμένα ντοκουμέντα, εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία και ότι άλλο έχει ιστορική αξία ή ιστορικό περιεχόμενο σχετικό με την Αντίσταση). Όλα τα παραπάνω θα αξιολογηθούν από ειδική επιστημονική επιτροπή που θα συστήσει το Νομικό Πρόσωπο.

Η λειτουργία βιβλιοθήκης αφιερωμένης στο Έπος του ’40 και της Εθνικής Αντίστασης του λαού μας.

• Η διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων και εκθέσεων.

• Η συλλογή και διάσωση ντοκουμέντων (ηχητικών, οπτικών κλπ) σχετικά με την ιστορία της πόλης της Ηλιούπολης.

• Η καταγραφή και μελέτη όλων των στοιχείων που συνθέτουν την Ηλιούπολη, στη διαμόρφωση τους μέσα στο χρόνο, από την ίδρυση της πόλης ως σήμερα (ιστορικά, λαογραφικά, πολεοδομικά κλπ).

• Η λειτουργία ειδικού τμήματος ιστορικών μελετών και τεκμηρίωσης, διάσωσης και συντήρησης αρχειακού υλικού.

• Η δημιουργίαενός πολυχώρου συνάντησης, όπου, αξιοποιώντας την σύγχρονη και πρωτοποριακή τεχνολογία και μέσα από συζητήσεις, εκδηλώσεις, διαλέξεις, ημερίδες κλπ. θα προωθείται η έρευνα, η γνώση και η εμβάθυνση της ιστορικής αλήθειας σχετικά με την Εθνική μας Αντίστασης και η μελέτη της ιστορίας της Ηλιούπολης.

3. ΈΔΡΑ. Ως έδρα του Νομικού Προσώπου ορίζεται η περιφέρεια του Δήμου Ηλιούπολης και συγκεκριμένα το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, το οποίο παραχωρείται για αποκλειστική χρήση του Νομικού Προσώπου.

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ αποτελείται από 15 μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Εξ αυτών:

• Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης ως Πρόεδρος του Δ.Σ.

• Τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δη− μότη ή κάτοικο.

• Έξι (6) Εκπρόσωποι των Αντιστασιακών Οργανώσεων της Ηλιούπολης, εκ των οποίων τρεις (3) από την μεγαλύτερη οργάνωση την ΠΕΑΕΑ, δύο (2) από την ΠΟΑΕΑ και ένας (1) από την ΠΣΑΕΕΑ. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι προτείνονται από της Αντιστασιακές Οργανώσεις εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ανά έτος εναλλάξ ένας εκ των συμμετεχόντων εκπροσώπων των Αντιστα− σιακών Οργανώσεων.

• Τρεις (3) δημότες ή κάτοικοι Ηλιούπολης που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με τους σκοπούς του νομικού προσώπου.

• Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομι− κού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Σε περίπτωση που το Ν.Π. δεν απασχολεί πάνω από 10 εργαζόμενους την αντίστοιχη θέση στο Δ.Σ. καταλαμβάνει ένας δημότης ή κάτοικος Ηλιούπολης.

• Σε περίπτωση που κάποιος εκ των συμμετεχόντων φορέων δεν ορίσει εμπρόθεσμα τους εκπροσώπους του, τη θέση τους καταλαμβάνουν κάτοικοι ή δημότες Ηλιούπολης. Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από το άρθρο 240 του ν. 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοτικού Προϋπολογισμού εκάστου έτους, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προβλεφθείκαι θα καθορίζεται σε κάθε έτος με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 15 Μαΐου 2009


Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Διευθύντρια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΓΚΑ


πηγή

Προβλήθηκε 417 φορές

Γ. Σγουρός: Τα…. λαγουδάκια, που στοίχισαν 73.408 ευρώ, του κ. Πατούλη αποτελούν δείγμα του τρόπου διαχείρισης των χρημάτων της πολιτών της Αττικής

Η σημερινή ανάθεση έγινε κατόπιν «διαγωνισμού», με φωτογραφικές προδιαγραφές του τύπου «ζητείται λαγουδάκι με… σμόκιν που να κρατάει ταμπέλα, ύψους και πλάτους τάδε μέτρων και με φωτοσωλήνες συγκεκριμένων προδιαγραφών»...Το κάθε λαγουδάκι προϋπολογίστηκε στο ποσόν των 15.000 € !!!!