Απόσπασμα από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της νέας δημοτικής αρχής της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.23996/6.12.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών οκτώ είναι παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Βιδάλης Παναγιώτης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος Απόστολος, 4. Αντζινάς Ιωάννης, 5. Γεωργάκης Σταύρος, 6. Κουρής Μιχαήλ, τακτικά μέλη, 7. Κοκοτίνης Χρήστος, τακτικά μέλη, ότι οι κ.κ. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Χιωτέλης, Αραμπατζής, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Κατσώνης, οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης, Κακάτσιος, Λαλλάς, Μακρής, Συρίγου, Παπακώστα, Μπουρσουκλή και η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΦΑΔΗΛ κ. Σμαραγδή.

Τα πρακτικά τηρεί ο υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 273α/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή δωρεάς καταστήματος «ΡΑΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» προς το Δήμο Ηλιούπολης για τους υπαλλήλους.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βιδάλης, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην αποδοχή δωρεάς καταστήματος «ΡΑΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» προς το Δήμο Ηλιούπολης για τους υπαλλήλους, εκτός ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βιδάλης, που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. 24125/10.12.2019 αίτημα του καταστήματος «ΡΑΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με νόμιμο εκπρόσωπο τον Ραβάνη Γεώργιο, το οποίο έχει ως εξής:

Η εταιρεία «ΡΑΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κάνει δωρεά στους υπαλλήλους του Δήμου Ηλιούπολης, 1.200 κιλά ΣΠΑΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ Α/Ο και συγκεκριμένα, 2 κιλά σπάλα χοιρινή Α/Ο για 600 άτομα.

Η ανωτέρω ποσότητα θα διανεμηθεί στο χρονικό διάστημα 16 Δεκεμβρίου 2019 έως και 24 Δεκεμβρίου 2019.

Παρακαλούμε όπως κάνετε δεκτή την προσφορά μας.

Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται στα πρακτικά,

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006, το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007, το Ν.4412/2016, τα Ν.4555/2018, το Ν.4623/2019

Ομόφωνα Αποφασίζει

1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος

2. Αποδέχεται τη δωρεά της εταιρείας «ΡΑΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στους υπαλλήλους του Δήμου Ηλιούπολης που αφορά 1.200 κιλά ΣΠΑΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ Α/Ο και συγκεκριμένα: 2 κιλά σπάλα χοιρινή Α/Ο για 600 άτομα.

Η ανωτέρω ποσότητα θα διανεμηθεί στο χρονικό διάστημα 16 Δεκεμβρίου 2019 έως και 24 Δεκεμβρίου 2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 273α/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Το διαβάσαμε εδώ

Προβλήθηκε 771 φορές

3.449,06 ευρώ για ''Φύλαξη πολιτιστικών - αθλητικών εγκαταστάσεων''. Στην φύλαξη είναι και το ''Χαλικάκι'';

Αναθέτει την παροχή υπηρεσίας για τη «Φύλαξη πολιτιστικών – αθλητικών εγκαταστάσεων» στον οικονομικό φορέα ''ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ''

''Επανάληψις, μήτηρ πάσης μαθήσεως''. Καλό θα είναι να ξαναδιαβάζουμε τι ανεβάζουμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

2 Αποφάσεις ανέβηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ που αφορούν : ''Εξωδικαστικός συμβιβασμός και εξειδίκευση πίστωσης για την αποκατάσταση ζημιάς, υπαιτιότητας του Δήμου, σε όχημα...''

ΚΑΦΑΔΗΛ : ΠΟΥ ΤΗΝ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ;  ''ΣΟΧ1/2021 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου''

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση δημοσίευσης Περίληψης της υπ’αριθμ. ΣΟΧ1/2021 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου