Διαβάζουμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την τελευταία Οικονομική Επιτροπή...

Σήμερα 23 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.6218/19.3.2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών οκτώ είναι παρόντα έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Βιδάλης Παναγιώτης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος Απόστολος, 4. Γεωργάκης Σταύρος 5. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, τακτικά μέλη, 6. Πούλος Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Αντζινάς Ιωάννης, 2. Κουρής Μιχαήλ, 3. Κοκοτίνης Χρήστος, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι κ.κ. Κατσάρης, Γκούμας, Λαλλάς και Μαλατζή.

Τα πρακτικά τηρεί ο υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.

και ακολουθούν διάφορες Αποφάσεις της όλες αναρτημένες στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ..

Στο χθεσινό άρθρο του κ. Αραμπατζή με τίτλο: «Κόπηκε» στο μάθημα νέων τεχνολογιών η επιτροπή πολιτικής προστασίας του Δήμου Ηλιούπολης (εδώ) διαβάζουμε:

''...Η τελευταία οικονομική επιτροπή έγινε «δια περιφοράς» χωρίς τη δυνατότητα τοποθετήσεων και ερωτοαπαντήσεων.''

Εντέλει πραγματοποιήθηκε η Επιτροπή στο Δημαρχείο ή έγινε ''δια περιφοράς'';

Και αν έγινε ''δια περιφοράς'' γιατί αναφέρονται οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι μαζί με 5 υπαλλήλους στην Διαύγεια;

Απλές ερωτήσεις που θα ήθελαν απλές απαντήσεις... 

Προβλήθηκε 248 φορές

81 αντισηπτικά από το Υπουργείο Παιδείας για τα 6 Λύκεια της Ηλιούπολης.

Η Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη των αναγκών δημόσιων εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας, στο πλαίσιο υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του κορωναϊού (COVID-19)» από το Υπουργείο Παιδείας...