Χθες το  πρωί στο facebook ανακοίνωσε ο Δήμος Ηλιούπολης ότι το Σάββατο 08 Ιανουαρίου θα  διεξαχθεί μαζικός έλεγχος ταχείας ανίχνευσης «Covid-19 rapid test», στην Κεντρική Πλατεία Εθνικής Αντίστασης από τις 09:00 έως τις 15:00.

Απλά έκανε ένα λάθος, έβαλε ημερομηνία 08.01.2021 και όχι 2022. (διορθώθηκε μετά από ώρα).


Στo site όμως του Δήμου παρέμεινε το παλαιό κείμενο με την λάθος χρονολογία... (το είχαμε γράψει εδώ) μέχρι σήμερα που απλά την άλλαξαν αλλά το ηλεκτρονικό ''λάθος'' αποτύπωμα παρέμεινε...(εδώ)Τουλάχιστον κάτι είναι και αυτό. Ασχολήθηκαν οι ''υπεύθυνοι'' επικοινωνίας, και δεν είναι και λίγοι, έστω και μετά από μία ημέρα και ενημέρωσαν σωστά τους δημότες..

Προβλήθηκε 298 φορές

Όχι δεν πήρε βραβείο η Ηλιούπολη - Greek Green Awards 2022.

Από τις 101 υπο­ψη­φιό­τη­τες που κα­τα­τέ­θη­καν στην Επι­τρο­πή Αξιο­λό­γη­σης των Greek Green Awards 2022, οι 63 κέρ­δι­σαν βρα­βείο σε μία από τις κα­τη­γο­ρί­ες που αντι­κα­το­πτρί­ζουν την έν­νοια της Κυ­κλι­κής Οι­κο­νο­μί­ας, και αφο­ρούν την δρα­στη­ριό­τη­τα των ΟΤΑ, των φο­ρέ­ων τους, των φο­ρέ­ων της Πο­λι­τεί­ας αλ­λά και εται­ρεί­ες από τον χώ­ρο των πρά­σινων τεχνολογιών.