Το πρωί στο facebook ανακοίνωσε ο Δήμος Ηλιούπολης ότι το Σάββατο 08 Ιανουαρίου θα  διεξαχθεί μαζικός έλεγχος ταχείας ανίχνευσης «Covid-19 rapid test», στην Κεντρική Πλατεία Εθνικής Αντίστασης από τις 09:00 έως τις 15:00.

Απλά έκανε ένα λάθος, έβαλε ημερομηνία 08.01.2021 και όχι 2022.(διορθώθηκε μετά από ώρα).

Στo site όμως του Δήμου παραμένει το παλαιό κείμενο με την λάθος χρονολογία... (εδώ)


Αλήθεια το τμήμα επικοινωνίας του Δήμου και οι εξωτερικοί συνεργάτες επικοινωνίας πως αισθάνονται που δεν έχει αλλάξει ακόμη τον τίτλο και την χρονολογία μέσα στο κείμενο που υπάρχει στο site του Δήμου; (ναι αυτό το site που θα το ξαναφτιάξουμε (εδώ)

Αλήθεια πόσο σημασία δίνουν στην μικρή ίσως λεπτομέρεια  που από το πρωί μέσω μηνυμάτων στο facebook επισημάναμε (μετά σβήσαμε μόνοι μας τα σχόλια αφού ίσως διαβάστηκαν αλλά δεν μας έδωσαν σημασία, όπως συμβαίνει τα τελευταία δύο χρόνια)

Καλή χρονιά 

Προβλήθηκε 335 φορές

Όχι δεν πήρε βραβείο η Ηλιούπολη - Greek Green Awards 2022.

Από τις 101 υπο­ψη­φιό­τη­τες που κα­τα­τέ­θη­καν στην Επι­τρο­πή Αξιο­λό­γη­σης των Greek Green Awards 2022, οι 63 κέρ­δι­σαν βρα­βείο σε μία από τις κα­τη­γο­ρί­ες που αντι­κα­το­πτρί­ζουν την έν­νοια της Κυ­κλι­κής Οι­κο­νο­μί­ας, και αφο­ρούν την δρα­στη­ριό­τη­τα των ΟΤΑ, των φο­ρέ­ων τους, των φο­ρέ­ων της Πο­λι­τεί­ας αλ­λά και εται­ρεί­ες από τον χώ­ρο των πρά­σινων τεχνολογιών.