Πέρασαν πολλοί μα πάρα πολλοί μήνες από τότε που η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε και μέσα στα θέματα που έφερε ήταν: ''Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για το αδίκημα της υπεξαγωγής δημοσίων εγγράφων''. (06.12.2019) που μέσα στα πολλά αναφέρονται τα εξής:

...Κατά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως νεοεκλεγείς Δήμαρχος Ηλιούπολης την 01/09/2019  διαπίστωσα ότι έλειπε από το Γραφείο Δημάρχου το Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων - Εξερχομένων  Εγγράφων, η τήρηση του οποίου προβλέπεται ρητά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του  Δήμου Ηλιούπολης και συγκεκριμένα στο αρ. 4 παρ.2 και 3 αυτού (ΦΕΚ 707/24-04-2015, τεύχος δεύτερο),  καθώς και τα έγγραφα που καταγράφονται σε αυτό.

Επειδή η απομάκρυνση του Βιβλίου Πρωτοκόλλου  Εισερχομένων- Εξερχομένων Εγγράφων και των καταγεγραμμένων σε αυτό εγγράφων από το ιδιαίτερο  γραφείο Δημάρχου συνιστά αξιόποινη πράξη, απαιτείται η λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για  την άσκηση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για το αδίκημα της υπεξαγωγής δημοσίων εγγράφων  και τυχόν άλλες αξιόποινες πράξεις.

Κατόπιν, τέθηκε υπόψη του Σώματος η υπ’ αριθ. πρωτ.23597/2019 απάντηση του Νομικού  Συμβούλου του Δήμου, κ. Καραβέλου, σχετικά με το ερώτημα που του τέθηκε για την μηνυτήρια αναφορά  κατά παντός υπευθύνου για το αδίκημα της υπεξαγωγής δημοσίων εγγράφων.

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι δημοτικοί  σύμβουλοι κ.κ. Μπασούρης και Αραμπατζής που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση, οι οποίοι εξέφρασαν τις  προτάσεις, τις αντιρρήσεις και τις τοποθετήσεις τους αναλυτικά επί του θέματος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος προτάθηκε από τον κ. Αραμπατζή η διεξαγωγή Ένορκης  Διοικητικής Εξέτασης όπου ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι είναι ορθή η πρότασή του και ήδη έχει  προγραμματιστεί η διεξαγωγή της.

Μετά από πρόταση του κ. Κουρή, τα αποτελέσματά της θα  κοινοποιηθούν στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και θα συνοδεύουν τον φάκελο της μηνυτήριας  αναφοράς προς τον Εισαγγελέα.

Ο κ. Ψυρρόπουλος πρότεινε να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό  Συμβούλιο.

Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται λεπτομερώς στα πρακτικά,

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006, του άρθρου 2 και 3 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου (Φ.Ε.Κ. 707/2015/τ.Β’)

Ομόφωνα Αποφασίζει (απέχοντος του κ. Ψυρρόπουλου)

1. Τη διεξαγωγή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης στους υπαλλήλους του γραφείου Δημάρχου αναφορικά με  την έλλειψη από το Γραφείο Δημάρχου του Βιβλίου Πρωτοκόλλου Εισερχομένων - Εξερχομένων  εγγράφων

2. Την υποβολή, μετά το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, μηνυτήριας αναφοράς στον  Εισαγγελέα για την διερεύνηση τυχόν αξιοποίνου πράξεως 

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ηλιούπολης, κ. Γεώργιο Χατζηδάκη, να προβεί στις παραπάνω ενέργειες. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 269/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο(εδώ). 

(το είχαμε γράψει εδώ)

Από τότε δεν μάθαμε τι έγινε με το θέμα αυτό... Έχουμε κάποιο νέο ή ακόμη το ψάχνουμε;

Ηλιούπολη 22.02.2021


Προβλήθηκε 215 φορές

Γ. Σγουρός: Τα…. λαγουδάκια, που στοίχισαν 73.408 ευρώ, του κ. Πατούλη αποτελούν δείγμα του τρόπου διαχείρισης των χρημάτων της πολιτών της Αττικής

Η σημερινή ανάθεση έγινε κατόπιν «διαγωνισμού», με φωτογραφικές προδιαγραφές του τύπου «ζητείται λαγουδάκι με… σμόκιν που να κρατάει ταμπέλα, ύψους και πλάτους τάδε μέτρων και με φωτοσωλήνες συγκεκριμένων προδιαγραφών»...Το κάθε λαγουδάκι προϋπολογίστηκε στο ποσόν των 15.000 € !!!!