Αρ.Πρωτ.1472-20/10/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥ 161 - 20/10/2020

Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 65, 66,67 και 68 του ν.4270/014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιου Λογιστικού και άλλες διατάξεις» (Α.143) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις παρ. 21,22 & 23 του άρθρ. 10 του ν.4337/2015 (Α.129).

β) Το αρθ. 10 του Ν. 4337/2018" Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων" (ΦΕΚ 129/Α).

γ) Την έγκριση του Προϋπολογισμού 2019 με τον Αρ.Πρωτ.: 116543/36740/14.3.2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

δ) Της παρ.4 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων" (Α.114).

ε) Του π.δ. 80/2016 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.145) όπως ισχύει. στ)Τον Ν. 3861/10 ¨Πρόγραμμα Διαύγεια"

ζ) Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ΦΕΚ 147/Α)

η) Το Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνσης της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι " (άρθρ.203)

2. Το τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης της δαπάνης Σχεδιασμός εργαστηρίων για παιδιά με αφορμή το αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (1821-2021) (Συνεχιόμενο) Συνολικό ποσό : 4.464,00 €.

Το ποσό των 3.472,00 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021.

3. Την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. 100/2019 (ΑΔΑ: Ω4990Λ02-Ψ25), αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικονομικού έτους 2020.

4. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης 216/2019 περί ορισμού Προέδρου του Ν.Π.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (992,00) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Κ.Α.Ε. 15.6162.0010 οικ. έτους 2020 για την Σχεδιασμός εργαστηρίων για παιδιά με αφορμή το αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (1821-2021) (Συνεχιζόμενο) Συνολικό ποσό : 4.464,00 €.

Το ποσό των 3.472,00 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ/Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

το διαβάσαμε στην Διαύγεια (εδώ)

Προβλήθηκε 119 φορές

Ποια είναι η ιστορία πίσω από το ποίημα του ''7 νάνοι στο ss Cyrenia''. Νίκος Καββαδίας - Θάνος Μικρούτσικος.

«Πες το παραξενιά, πες το μοίρα, μου ’λαχε να ζήσω τα όσα έζησα και να τα κάμω ποίηση. Αν δεν τα ’χα ζήσει και τα έγραφα παρ’ όλα αυτά, τότε ίσως να ’μουνα μεγάλος ποιητής».

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ''ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ''

Στις μέρες του πρώτου «lockdown» ενθαρρύναμε τους μαθητές να παραμείνουν στην ασφάλεια του σπιτιού τους και να αντιμετωπίσουν δημιουργικά αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία περιορισμού.