Διαβάζουμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ για τις συντηρήσεις και επισκευές φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων – πολυμηχανημάτων στον Δήμο Ηλιούπολης και στις 2 σχολικές επιτροπές του.

Πολλές φωτοτυπίες βρε παιδιά... 

Ας δούμε όμως και τις διαφορές στις προσφορές και στις αποφάσεις.

Οι διαφορές των προσφορών μέσα σε ούτε ένα μήνα είναι σημαντικές...

1) Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»: Αποφασίζουμε Αναθέτουμε τη «συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων – πολυμηχανημάτων» στην εταιρεία Ι.ΚΑΡΕΛΛΑΣ-Π.ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΥ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο IPS OFFICE AUTOMATION που εδρεύει στην Αργυρούπολη, στην οδό Πελοποννήσου 8, με ΑΦΜ 998308193, ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, στο συνολικό ποσό των «Δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ» 12.369,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% λόγω χαμηλότερης τιμής και σύμφωνα με την προσφορά της ως εξής:

Συντήρηση-επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων - πολυμηχανημάτων -   Αντίγραφα 1.995.000 - ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ: 0,0050€ -- ΔΑΠΑΝΗ 9.975,00 + ΦΠΑ =  12.369,00€

2) «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών (πολυμηχανημάτων)» των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης»» στην εταιρεία «I.P.S OFFICE AUTOMATION – I.KAΡΕΛΛΑΣ – Π.ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΥ Ο.Ε.», που εδρεύει στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, με τιμή αντιγράφου και εκτύπωσης 0,0068 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, σταθερή τιμή ανά σελίδα (εδώ).

3) Δήμος Ηλιούπολης: Αναθέτουμε την «Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΓΥΡΟΣ Ε.- ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ Ι. Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο INFO COPY που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Κεδρηνού 33 & Κουτσικάρη με Α.Φ.Μ 084273123 Δ.Ο.Υ ΨΥΧΙΚΟΥ σύμφωνα με την προσφορά της, στο συνολικό ποσό των «Δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσια τριαντα οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά» 18.238,97€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης (εδώ)

Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων - ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ: 1.548.300 - ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ: 0,0095 - - ΔΑΠΑΝΗ 14.708,85 ευρώ + ΦΠΑ = 18.238,97 ευρώ

Και νικητής αναδεικνύεται η  ''Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης''

Άρα έχουμε:  (Δήμος Ηλιούπολης): 0,0095 - (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης):  0,0050 = 0,0045 (διαφορά) χ 1.548.300 (τα αντίγραφα του Δήμου) =  6.968 ευρώ... (αρκετά μεγάλη διαφορά, εσείς τι λέτε;)

Προβλήθηκε 275 φορές

Θέλεις Καρναβάλι στην Ηλιούπολη; Η ''APES AND DOTS'' το αναλαμβάνει...

Το Καρναβάλι του 2020 στον Δήμο Ηλιούπολης το είχε αναλάβει η “APES AND DOTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, έναντι του ποσού των 14.632,00 ευρώ. Το ίδιο και το φετινό (διαδικτυακό) Καρναβάλι έναντι του ποσού των 8.828,8Ο ευρώ.

Έχουμε κάνα νέο με το ''χαμένο'' από το Γραφείο Δημάρχου Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων - Εξερχομένων εγγράφων;

Πέρασαν πολλοί μα πάρα πολλοί μήνες από τότε που η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε και μέσα στα θέματα που έφερε ήταν: ''Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για το αδίκημα της υπεξαγωγής δημοσίων εγγράφων''. (06.12.2019) που μέσα στα πολλά αναφέρονται τα εξής...