Διαβάζουμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (εδώ)

«Προμήθεια και τοποθέτηση μόνιμων βάσεων για εορταστικό-διακοσμητικό υλικό» στο συνολικό ποσό των «τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών» 36.976,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.


Είχαμε γράψει (εδώ) κάποιες απορίες μας για την προμήθεια αυτή.

Μήπως μπορεί κάποιος να μας ενημερώσει τι περιλαμβάνει το ΤΕΜΑΧΙΟ που κοστίζει 349,00 ευρώ; 

Πόσα μέτρα συρματόσχοινο θα προμηθευτούμε και που θα το τοποθετήσουμε;

Ψάχνοντας στο διαδίκτυο για  ''Συρματόσχοινο 6mm'' βρίσκουμε αυτό με διάφορες τιμές. Η προμήθεια μας θα αφορά αυτό το συρματόσχοινο που πωλείται με το μέτρο; ή κάποιο άλλο;

Ερωτήσεις κάνουμε... Απαντήσεις θα πάρουμε;

Προβλήθηκε 311 φορές

37 μέλη στην πλατφόρμα του ''Ψηφιακού Χωριού Ηλιούπολης'' (MEV) που στοιχίζει 5.000 ευρώ περίπου τον χρόνο...

Για αυτή την πλατφόρμα με τίτλο ''Υπηρεσίες λειτουργίας πλατφόρμας τεχνολογίας για την κοινωνική δικτύωση των Δημοτών του Δήμου Ηλιούπολης (MEV)'' είχαμε γράψει πάλι (